تبلیغات
هیئت هاکی استان همدان
هیئت هاکی استان همدان

اجرای بازی هاكی سالنی

 

 

 

      زمین بازی

 

        زمین بازی با مشخصات زیر نشان داده شده است :

 

      1.      زمین بازی مستطیل شكل است . طول زمین  ( 36 متر- 44 متر )

          و عرض زمین (18 متر – 22 متر ) می باشد.

 

      2.      تخته كناری روی خط طولی زمین و خطوط عرضی در انتهای زمین

          قرار دارد .

 

     3.    خط دروازه نیز قسمتی از خطوط انتهایی زمین است كه در

         محدوده چارچوب دروازه می باشد .

 

     4.      محوطه  در نزدیكی دروازه مقابل خط انتهایی زمین قرار دارد .

 

      5.   نقاط جریمه ( پنتالتی استروك ) به قطر 10 سانتی متر در مقابل

         چهارچوب دروازه و مركز آن با فاصله 7 متر از لبه داخلی  خطوط دروازه علامت گزاری می شود .

 

      6.      كلیه خطوط دارای 5 سانتیمتر عرض بوده و جزء زمین بازی هستند .

 

       7.      چارچوب درواه در بیرون پشت خط عرضی زمین و در مركز خط انتهای زمین مستقر می شود .

 

      8.   یك نیمكت برای هر تیم در یك طرف و بیرون محدوده زمین مستقر می شود . برای هر نیمه

        مسابقه ،هر تیم نزدیكترین نیمكت به دروازه خود را اشغال می كند . ذخیره های تیم زمانی كه

        در زمین بازی نیستند بایستِ روی نیمكت های خود استقرار یابند.

 

قالب وبلاگ
Bahar-20 بهاربیست