تبلیغات
هیئت هاکی استان همدان
هیئت هاکی استان همدان

اصطلاحات فنی هاکی داخل سالن 

 

تعداد بازیكنان تیم :   یك تیم حداكثر از دوازده نفر تشكیل شده است ، 6 نفر بازیكن  در داخل زمین و 6 نفر بازیكن ذخیره هستند .

 

خط انتهای زمین ( بك لاین ) :   خط كوتاهتر پیرامون زمین به ابعاد 18 تا 22 متر .

 

خط دروازه :   خط دروازه بین زمین و چهارچوب دروازه.

 

تخته كناری :   تخته طولی كنار زمین به طول 36 تا 44 متر .

 

محوطه  D  :   این محوطه محدوده بسته ای است كه توسط دو ربع دایره و یك خط مستقیم كه انتهای دو ربع دایره را به هم متصل می كند تشكیل شده است . مركز دو ربع دایره روی خط انتهای زمین درست روی نقطه ای كه چهارچوب دروازه قرار گیرد خواهد بود.

 

پوش ( ضربه فشاری به توپ )  :   حركت توپ در امتداد زمین با حركت فشاری چوب تقریباً چسبیده به توپ قرار داده شده انجاممی گیرد . زمان اجرای پوش، توپ و سرچوب در تماس با زمین قرار می گیرد .

 

فلیك :   ضربه فشاری به توپ به صورتی كه توپ از زمین بالا بیاید .

 

اسكوپ :   بلند كردن توپ با قسمت بك هند چوب از سمت چپ بدن با قرار دادن چوب زیر توپ و انجام حركتی برای بلند كردن توپ .

 

هیت :   زدن ضربه محكم و مؤثر به تو پ ( این حركت در هاكی داخل سالن مجاز نیست )

 

ضربه به طرف دروازه :   عمل مهاجمی كه با حركت توپ در داخل محوطه D بطرف دروازه حریف سعی در زدن گل دارد.

 

فاصله بازی :   فاصله ای كه یك بازیكن قادر به رسیدن به توپ باشد .

 

تكل :   عملی برای احراز یا تصرف توپ از حریف .

 

خطا یا قانون شكنی :   حركت خطایی كه منجر به اعلام جریمه توسط داور می گردد .

 

قالب وبلاگ
Bahar-20 بهاربیست